Home » Odluka o općinskim porezima Općine Konavle (1.12.23.)(objava u sl.gl. općine 8-23), primjena od 1.1.2024