Home » Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak (1.12.2023.) (objava u sl.gl. općine 8-23), primjena od 1.1.24.