Home » Prostorni plan uređenja Općine Konavle

Prostorni plan uređenja Općine Konavle


GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  (M 1:25000)

Korištenje i namjena prostora

 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  (M 1:25000)

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  (M 1:25000)

 

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE  (M 1:5000)

TEKSTUALNI DIO

PRILOZI