Home » Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU 88 „Kopačica“