Home » Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske – proizvodne namjene “Kopačica” – Popovići (UPU 88) –  objava javne rasprave