Home » Urbanistički planovi u postupku donošenja

Urbanistički planovi u postupku donošenja

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Cavtat sa Zvekovicom” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Konavle

Grafički dio

Postojeće stanje
Korištenje i namjena
Promet
Vodoopskrba
Odvodnja
Prirodna baština, krajobraz i staništa
Arheološka baština
Kulturna baština
Područja posebnih ograničenja
Oblici korištenja
Načini i uvjeti gradnje

Tekstualni dio

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Cavtat sa Zvekovicom”

Prilozi

Naslovna
Unutarnja
Zahtjevi temeljem članka 90
Sažetak prijedloga plana
Evidencija postupka izrade i donošenja

Strateška studija utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU-a “Cavtat sa Zvekovicom”

Konavle IiD PPUO IiD UPU – Netehnički sažetak
SPUO i GO za IiD UPU Cavtat sa Zvekovicom i s tim u vezi IiD PPUO

Izmjena i dopuna PPUO-a Konavle

Grafički dio

Korištenje i namjena prostora
Promet
UPU-ovi
Cavtat sa Zvekovicom

Tekstualni dio

Izmjena i dopuna PPUO-a Konavle

Prilozi

Naslovna
Unutarnja
Zahtjevi temeljem članka 90
Sažetak prijedloga plana
Evidencija postupka izrade i donošenja

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ i s tim u vezi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle