Home » Urbanistički planovi u postupku donošenja

Urbanistički planovi u postupku donošenja

„Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Popovići (UPU 63)“

Odluka o započinjanju ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovići (UPU 63)

Prijedlog plana 2. za ponovnu javnu raspravu

Grafički dio

Namjena
Promet
Vodoopskrba i odvodnja
Energetika
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja (2)
Način i uvjeti gradnje
Način i uvjeti gradnje (2)

Tekstualni dio

UPU Popovići – Prijedlog plana

Prilozi

Naslovnica
Unutarnja
Zahtjevi za izradu
Programsko izvješće za izradu
Sažetak PP
Izvješće o javnoj raspravi
Sažetak PPPJR
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
Sažetak PP za II PJR
Evidencija postupka izrade i donošenja IID UPU naselja Popovići

Izvješće o javnoj raspravi 22.07. – 29.07.2019.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi 04.11. – 12.11.2019.

Izvješće o 2. ponovnoj javnoj raspravi 27.01. – 04.02.2020.