Home » Urbanistički planovi u postupku donošenja

Urbanistički planovi u postupku donošenja

„Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Popovići (UPU 63)“

Odluka o započinjanju ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovići (UPU 63)

Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

Grafički dio

Namjena
Promet
Vodoopskrba i odvodnja
Energetika
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja (2)
Način i uvjeti gradnje
Način i uvjeti gradnje (2)

Tekstualni dio

UPU Popovići – Prijedlog plana