OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA

 

OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 04.08.2012 (NN 86/2012).
Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Cjeloviti tekst zakona možete pronaći na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u protoru (NN 98/2012):

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_98_2175.html

Više informacija o samom postupku legalizacije možete pronaći ovdje:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225

U nastavku dajemo pregled odredbi Zakona koje se odnose na najveći broj nelegalnih zgrada.

1.        Zgrada mora nedvojbeno biti vidljiva na DOF 5/2011 karti od 21. lipnja 2011. (karta se može pregledati na www.geoportal.dgu.hr)

2.        Zgrada se ozakonjuje ishođenjem RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU.

3.        Postupak se pokreće na zahtjev stranke koji se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (Ispostava na Gruda – zgrada općine ili u Dubrovniku, Vukovarska 16 – ex Kasarna).

4.         Zakon razlikuje četiri kategorije zgrada:

4.1.    zahtjevna zgrada – zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2

4.2.   manje zahtjevna zgrada – zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

4.3.    jednostavna zgrada – zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

4.4.   pomoćna zgrada – pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna povšina nije veća od 50 m2.

Prevladavajuća kategorija na području Općine Konavle je kategorija 4.2.

Uz zahtjev za Rješenje o izvedenom stanju prilaže se:
4.2.1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu.
4.2.2. Tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

 

5.      U građevinsku površinu nezakonito izgrađene zgrade u smislu stavka 1. ovog članka uračunava se i građevinska površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji.

6.      Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

7.      Podnositelji zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti rješenja platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisim, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

8.      Odluka o komunalnom doprinosu (Sl. glasnik Općine Konavle 07/09)