OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle objavljuje:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE

Opis poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za EU fondove utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/15 i 2/17):
– Analizira, izrađuje planove razvoja, predlaže mjere, sačinjava potrebna izvješća iz područja djelokruga rada Upravnog odjela,
– Prati stanje na području fondova EU i obavlja najsloženije poslove vezane uz to područje,
– Predlaže, koordinira projekte Općine vezane uz financiranje iz fondova Europske unije,
– Kontinuirano surađuje s tijelima uprave, poduzetnicima, drugim pravnim osobama i građanima na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz svog djelokruga rada,
– Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada, vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja,
– Sudjeluje u planiranju i prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga rada,
– Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

PODACI O PLAĆI:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđuje se sukladno članku 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10) i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14).

Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće za državne službenike i iznosi 5.211,02 kuna bruto.

PROVJERA ZNANJA

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Opći dio

1.1.Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
1.2. Zakon o općem upravnom postupku (4/09),

2. Posebni dio

2.1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014 – 2020 (NN 92/14),
2.2. Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06).

PRAVILA TESTIRANJA

Nakon predočenja osobne iskaznice, radi utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za opći i posebni dio provjere znanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 8 bodova. Intervjui se provode samo s kandidatima koji su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (4 boda).

Za vrijeme provjere nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima i napuštati prostoriju dok traje provjera.
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere a njegovi/njezini rezultati neće se priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme provjere znanja te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine u Cavtatu, Trumbićev put 25, najmanje 5 dana prije dana provjere.