Javni poziv za djecu pred polazak u školu


Javni poziv za djecu pred polazak u školu

DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Put od Cavtata b.b.
20 210 Cavtat

Klasa: 601/01/16-01/03
Urbroj:2117-104-01-16-03

Cavtat, 28. siječnja  2016.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (“Narodne novine“ broj: 107/14.) Dječji vrtić Konavle oglašava

JAVNI POZIV ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
KOJA NISU UKLJUČENA U REDOVITE PROGRAME VRTIĆA

Djeca koja će do 1. travnja 2016. godine napuniti šest godina obveznici su polaska u školu  školske 2016./2017. godine i sukladno zakonskim propisima obvezni su pohađati program predškole u trajanju od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati.

Roditelji/skrbnici djece u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovite programe vrtića, obvezni su se prijaviti Dječjem vrtiću Konavle.

Prijave se primaju u upravi Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata bb, od 01. veljače 2016. do 05. veljače 2016. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Uz prijavu priložiti preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i rodnog lista djeteta.

Ravnateljica:

Jadranka Trojanović v.r.