Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu ( NN 71/096, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 I 85/15, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle 08/15 ) Općina Konavle i Zajednica sportova Općina Konavle objavljuju
Javni poziv
za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. godinu

I.

U Proračunu Općine Konavle za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih kriterijima utvrđenim od strane zajedničkog povjerenstva Zajednice sportova i Općine Konavle.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Konavle za sufinanciranje programa u području sporta u 2019. godini, odnosno u iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti za provedbu programa u sportu je 760.000,00 kuna; od toga 80.000,00 kn za institucionalnu potporu redovite djelatnosti Zajednice sportova i 680.000,00 kuna sportskim udrugama/klubovima.
Javni poziv će radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade RH, provesti Općina Konavle putem Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Zajednicom sportova Općine Konavle.

II.

Na ovaj poziv se mogu javiti sve udruge/klubovi sa sjedištem na području Općine Konavle, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Konavle u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni Upravni odjel Općine Konavle ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.
Udruge/klubovi koji se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona, podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete raspisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijavitelju je 3.000,00 kn , a najveći iznos po pojedinom prijavitelju je 100.000,00 kuna

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 31.12.2019.
Prijave se podnose na posebnim obrascima:
1. Opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
Obrasci se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općina Konavle (www.opcinakonavle.hr) Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

V.

Općina Konavle ugovorom će prenijeti odobrena sredstva Zajednici sportova Općine Konavle, a Zajednica sportova će s prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva sklopiti ugovor za sufinanciranje programa.

VI.

Rok za podnošenje prijava neovisno kojim putem se one dostavljaju ( poštom ili osobno ) u pisarnici Općine Konavle teče od 01. ožujka do 01. travnja 2019. g. u 12,00 sati.
Procjenu pristiglih prijava će u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu izvršiti Povjerenstvo koje zajednički utvrđuje Općina Konavle i Zajednica sportova Općine Konavle.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave se na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Konavle ( www.opcinakonavle.hr) JAVNE POTREBE – OBRASCI šalju ili neposredno predaju na slijedeću adresu:
ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE KONAVLE
20210 CAVTAT
Trumbićev put 25
s napomenom:“ Javni poziv za provedbu programa Javnih potreba u sportu u 2019. godini
– NE OTVARATI” –

KLASA: 620-01/19-02/1
URBROJ: 2117/02-03/4-19-1
Cavtat, 27. 02. 2019. Općinski načelnik
Božo Lasić, dipl.iur. v.r.

Predsjednik Zajednice sportova OK
Đino Kralj v.r.