Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene vodne građevine, kanali za melioraciju Konavoskog polja

Na temelju članka 232. i 233. Zakona o vodama (NN 66/19), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Općina Konavle objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene vodne građevine, kanali za melioraciju Konavoskog polja, kanal Kopačica, kanal Triploče, kanal Grabovica i spojni kanal u k.o. Komaji, k.o. Popovići i k.o. Pridvorje, o započinjanju postupka evidentiranja vodnih građevina u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 232. i 233. Zakona o vodama (NN 66/19), temeljem kojeg se vodne građevine evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno vodno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske – na upravljanju Hrvatskih voda.
Geodetski elaborat izvedenog stanja vodne građevine izradit će tvrtka GEA d.o.o. za geodetske poslove i trgovinu, Zagrebačka 1A, 51260 Dramalj.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne vodne građevine započelo je 26. ožujka 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 6. svibnja 2021. godine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, u zgradi Općine Konavle u Cavtatu.