Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Općina Konavle, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, sukladno članku 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavak (6) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjim azaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) daje slijedeću: 

 

Informaciju o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

 

Nadlažno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:

Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:

Pravni temelj povedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17). 

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija

Naziv: Izmjene i dopune Prostornog plana Uređenja Općine Konavle ( u daljnjem tekstu: ID PPU Općine Konavle)

Programska polazišta i ciljevi saržani su u Odluci o izradi predmetnih ID PPU.

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dužan je započeti postupak u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.
 1. U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, Upravni odjel će, uzimajući u obzir poglavlja sa sadržajem određena Uredbom, kao i poglavlje koje utvrđuje utjecaj Izmjena i dopuna plana na ekološku mrežu, od tijela i/ili osoba određena posebnim propisima, a u svezi područja iz djelokruga toga tijela i/ili osoba, pribaviti mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od dana primitka zahtjeva Upravnog odjela.

Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10.  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br.               3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba).

 1. O navedenom će Upravni odjel osigurati informiranje javnosti sukladno Zakonu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08).
 1. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, u tijeku roka za dostavu mišljenja, Upravni će odjel koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje.
 1. U suradnji sa izrađivačem Izmjena i dopuna Plana Upravni odjel će razmotriti će mišljenja, primjedbe i prijedloge te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije nakon čega općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskim stranicama Općine Konavle sukladno članku 11. Uredbe.
 1. Upravni odjel će u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, istu dostaviti ovlašteniku koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 1. Upravni odjel će u roku od 8 dana od dana primitka Strateške studije od ovlaštenika dostaviti Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Plana povjerenstvu koje se osniva sukladno Pravilniku o povjerenstvu za stratešku procjenu (“Narodne novine”, br. 70/08) (u daljnjem tekstu: Pravilniku) radi ocjene cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije.
 1. Povjerenstvo donosi mišljenje nakon što je Strateška studija cjelovita i stručno utemeljena sukladno člancima 9. i 10. Pravilnika.
 1. Upravno tijelo donosi Odluku o upućivanju Strateške studije i Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana na javnu raspravu te istodobno isto dostavlja na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i Uredbi. O Odluci se informira javnost sukladno Zakonu i već navedenoj Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
 1. Nakon provedene javne rasprave, Upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje izrađivaču strateške studije (ovlašteniku) i izrađivaču nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Po očitovanju ovlaštenika o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave, Upravni odjel priprema konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana
 1. Prije upućivanja Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana u postupak donošenja Upravni odjel će, sukladno članku 25. Uredbe, pribaviti mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije o provedenoj strateškoj procjeni Izmjena i dopuna Plana, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Upravnom odjelu.
 1. Nakon donošenja Izmjena i dopuna Plana, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Upravni odjel dužan e izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene.

O navedenom izvješću i donesenim izmjenama i dopunama Planu Upravno tijelo informira javnost, tijela i/ili osobe određena posebnim propisima, tijela jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Popis tijela koja će sudjelovati u postupku strateške procjene

 1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor za prostorno uređenje, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
 2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik;
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
 4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
 5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
 6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica grada vukovara 78, 10000 Zagreb;
 7. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 10000 Zagreb;
 8. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb;
 9. Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;
 10. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;
 11. DGU, Područni ured za katastar Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik;
 12. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 13. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Split, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;
 14. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik;
 15. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split;
 16. Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Dubrovačko primorje“ Vukovarska 8/I, 20000 Dubrovnik;
 17. HEP d.d, Distribucijsko područje Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik;
 18. HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o, Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije, Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21 000 Split;
 19. Hrvatske šume, Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Bosanka 49A, 20207 Mlini;
 20. Hrvatske ceste d.o.o, Ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;
 21. Županijska uprava za ceste – Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;
 22. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik:
 23. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik;
 24. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
 25. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel društvene djelatnosti, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik;
 26. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik;
 27. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 DUbrovnik;
 28. Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 2,20 000 Dubrovnik;
 29. Lučka kapetanija Dubrovnik, Lučka ispostava Cavtat, Put Tihe 4, 20210 Cavtat
 30. Konavosko komunalno društvo d.o.o, Bistroće 70, 20210 Čilipi
 31. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., Bistroće 70, 20210 Čilipi;

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informioranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Konavle (www.opcinakonavle.hr).

 

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU Općine Konavle.

Adresa dostave: Općina konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, s naznakom: „SPUO za ID PPU Općine Konavle“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Način informiranja javnosti o ishodu strateške procjene utjecaja na okoliš:

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Općine Konavle (www.opcinakonavle.hr).