Natječaji

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2019. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu ( NN 71/096, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 I 85/15, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Općine Konavle ( […]

Read More

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti Općine Konavle za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti Općine Konavle za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće […]

Read More

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće […]

Read More

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za društvene djelatnosti Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i […]

Read More