OGLAS za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje
O G L A S
za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019. godinu
(početak rada 03.09.2018. godine)

Zahtjevi za upis primat će se od 17.04.2018. godine do zaključno 02.05.2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b, 20210 Cavtat, prema slijedećem rasporedu:
– ponedjeljak, srijeda i petak od 8 h – 12 h
– utorak i četvrtak od 14 h – 18 h

Zahtjev za upis djece podnose roditelji koji imaju prebivalište na području općine Konavle, za djecu koja navršavaju:
– za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2018. g.
– za vrtić-tri godine života do 31.08.2018.g.
– za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu – izravan upis

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Konavle ili na web stranici Općine Konavle.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS, POTREBNO JE DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U JASLICE/VRTIĆ
U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi, zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za upis – do 31.8.2018. ne puni godinu dana života, zahtjevi koji su podneseni pravovremeno, ali su nepotpuni, odnosno uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti, razmatrat će se , ukoliko je temeljem podnesenih dokumenata moguće razmatranje, s tim da će se bodovati samo oni dokumenti koji su priloženi i svrstati na listu prema ukupnom broju bodova, zahtjev roditelja koji prema Vrtiću ima dugovanje više od 60 dana, na dan završetka postupka prijave za upis.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić ( Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Ustanove.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 478-436, 478-405 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

Anketa za roditelje o promjeni radnog vremena vrtića

Obrazac za upis djeteta

Plan upisa