Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11, 64/15 i 112/18), te odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/19) Općina Konavle objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u čest. zgr. 248, 250 i 252 upisanim u zk.ul. 11 te u čest. zgr. 249 upisanoj u zk. ul. 148 sve K.O. Cavtat, a koje čestice zgrade u naravi čine poslovni prostor u Cavtatu na adresi Dr. Ante Starčevića 34, u ukupnoj površini od 185 m2.

2. Poslovni prostor koji je predmet zakupa može se koristiti za obavljanje djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.

3. Poslovni prostor koji je predmet zakupa daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine.

4. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor je 22.000,00 kn bez PDV-a mjesečno.

5. Ugovorena zakupnina može se tijekom trajanja zakupa povećavati ili smanjivati prema odluci općinskog načelnika.

6. Budući zakupnik dužan je plaćati mjesečnu zakupninu najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

7. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Informacije o predmetu natječaja i vremenu razgledavanja mogu se dobiti na telefon 020/479-863.

8. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

9. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja. Prednost za zaključivanje ugovora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Pravo sudjelovanja na natječaju ne može imati natjecatelj koji po bilo kojoj osnovi ima dugovanja prema Općini Konavle

10. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati.
– ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu,
– prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju,
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
– preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
– preslik akta o upisu u službeni registar nadležnog tijela ukoliko je ponuditelj pravna osoba,
– potvrdu Općine Konavle da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,
– ukoliko je ponuditelj osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

11. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Općine Konavle.

12. Ponude se podnose na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25. Cavtat u zatvorenoj omotnici s naznakom:»Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati»
Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi dana 30. travnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati.

13. Punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se preporučenom poštom svakom natjecatelju u roku 8 dana od dana donošenja istog.

15. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

16. Općina Konavle pridržava pravo poništenja natječaja i pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.