Obavijesti

OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g.

OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g. 1.       Redovni studenti s prebivalištem u Općini Konavle koji studiraju u Dubrovniku ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte. Studenti  se obvezuju uz zamolbu dostaviti: dokaz o prebivalištu / preslik osobne iskaznice /, potvrdu fakulteta o upisu u […]

Read More

P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, skrbi o zdravlju i skrbi o djeci i mladima Općine Konavle

KLASA:550-01/13-01/10 UR.BROJ:2117/02-01-13-1 Cavtat, , 26. kolovoza 2013. godine Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, br. 33/12.), članka 4. i 9. Zakona o […]

Read More

JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) O Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Na temelju članka 86., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/11) te Zaključka načelnika.Klasa: 350-01/01-12-05/1, Ur.broj: 2117/02-02/1-13-5, od 01. kolovoza 2013, Općina Konavle objavljuje: JAVNU RASPRAVU […]

Read More

ODLUKA o sufinanciranju kupnje udžbenika 2013/2014.g.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 4/09 I 2/13) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 09/2013 ) Općinski načelnik dana 26.srpnja 2013. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za […]

Read More

P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

OPĆINA KONAVLE ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje             P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja   Općina Konavle pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih […]

Read More

Saziv 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

   Općinsko vijeće Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 8.kolovoza 2013.g. (četvrtak) u zgradi Zavičajne kuće Konavle u Čilipima s početkom u 14:00 sati.  Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Konavle. 2.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika […]

Read More

Cjelovito izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja na lokalnim izborima održanim 19. svibnja i 2. lipnja 2013.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KONAVLE Temeljem članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle objavljuje cjelovito izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja na lokalnim izborima održanim 19. svibnja i 2. lipnja 2013. godine za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog […]

Read More

Odluka o upisu za pedagošku godinu 2013/2014

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle , nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća sa rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić u […]

Read More