Poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak, 1. prosinca 2023. godine u 17 sati)

Sazivam 17.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 1. prosinca 2023.g. ( petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2023.g.
2. Prijedlog prve izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2023.g.
3. Prijedlog prve izmjene Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Konavle za 2023.g.
4. Prijedlog prve izmjene Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2023.g.
5. Prijedlog prve izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2023.g.
6. Prijedlog prve izmjene programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2023.g.
7. Prijedlog druge izmjene programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2023.g.
8. Prijedlog druge izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.
9. Prijedlog druge izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.
10. Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2024. s projekcijama proračuna za 2025. i 2026.g.
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2024.
12. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Konavle za 2024.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2024. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2024. godinu.
15. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2024. godini.
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
17. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
18. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2024. godini.
19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu.
20. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o nenamjenski oročenom depozitu.
21. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2024. g.
22. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Konavle.
23. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
24. Prijedlog zaključka o razrješenju ravnatelja ustanove Muzeji i galerije Konavala.
25. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle.
26. Prijedlog izmjene Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Konavle.
27. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle.
28. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina.
29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
30. Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara.
31. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Konavle za razdoblje 2024.- 2028.g.
32. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru.
33. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/23-01/17
UR.BROJ:2117-02-03/1-23-1

Cavtat,20. studenoga 2023.g